Language: ภาษาไทย  |  English
สำนักงานทนายความสุทินและเพื่อนบริการของเรา


ให้บริการปรึกษากฎหมาย
  ให้บริการปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและ ข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทำความเห็นกฎหมาย พร้อมเสนอแนะตรวจร่างสัญญาและแก้ไข ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะร่างสัญญาต่างๆ จัดส่งข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
  รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

รับว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว คดีที่ดิน คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนในชั้นศาลและนอกชั้นศาล
งานบริการกฏหมายสำหรับคนต่างด้าว
  งานบริการกฏหมายสำหรับคนต่างด้าว

1. ใบอนุญาตทำงาน
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
3. วีซ่า และขออาศัยอยู่ต่อในประเทศไทย
4. สัญชาติ

บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ
  บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ

1. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด
2. จดทะเบียนแก้ใขเพิ่มเติมรายการ
    ทะเบียนนิติบุคคล
3. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    และภาษีธุรกิจเฉพาะ
4. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
5. จดทะเบียนลิขสิทธิ์ – สิทธิบัตร
6. จดทะเบียนโรงงาน
7. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับ
    อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
8. รับจดทะเบียนตั้งมูลนิธิส่วนตัว
งานบริการด้านกฎหมายครอบครัว และมรดก
  งานบริการด้านกฎหมายครอบครัว และมรดก

1. กฎหมายสมรส
2. หย่า
3. ค่าเลี้ยงดู
4. บุตรบุญธรรม
5. พินัยกรรมต่างๆ
6. การตั้งผู้จัดการมรดก และผู้ปกครองผู้เยาว์
7. การขออุปการะเลี้ยงดูบุตร
8. เป็นตัวแทนดำเนินการเรื่องมรดก
งานบริการด้านสัญญาต่างๆ
  งานบริการด้านกฎหมายแรงงาน

1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ ข้อบังคับ
    เกี่ยวกับการทำงาน และกฎข้อบังคับอื่นๆ
    ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
2. ให้คำปรึกษาในการเจรจาไกล่เกลี่ย
    เพื่อระงับข้อพิพาทแรงงาน
3. ให้บริการอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
    กฎหมายแรงงาน

งานบริการด้านสัญญาต่างๆ
  งานบริการด้านสัญญาต่างๆ

1. สัญญาขาย
2. สัญญาเช่า
3. สัญญาจำนอง
4. สัญญาโอนหุ้น
5. สัญญาว่าจ้าง
6. สัญญาการทำงาน
7. สัญญาว่าจ้างแรงงาน
8. สัญญานายหน้า
9. ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสือสัญญา
    ข้อตกลงต่างๆ
งานบริการด้านกฎหมายครอบครัว และมรดก
  บริการด้านกฎหมายทั่วไป

1. ให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสาร
    ทางกฎหมาย สำหรับธุรกิจต่างๆ
2. บริการแปลเอกสารทางกฎหมาย
    และเอกสารของส่วนราชการ
3. ให้คำปรึกษาในการร่างสัญญา และเป็นตัวแทน
    เจรจาทำข้อตกลง และตรวจสอบ/แก้ไข
    ข้อสัญญา ตามกฎหมายกำหนด
4. การบังคับคดี และเร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์สิน
    ลูกหนี้ ดำเนินการบังคับคดี และยึดทรัพย์
    ตลอดจนดูแลการขายทอดตลาด ทรัพย์สิน
    ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ทั่วราชอาณาจักร
5. การรับรองเอกสาร โนตารี่ พับบลิค
บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ
  บริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1. การขออนุญาตค้าที่ดิน
2. การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
3. การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน
4. การรังวัดสอบเขตที่ดิน
5. การขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด
    นิติบุคคลอาคารชุด
6. การอุทธรณ์การประเมินราคา ค่าทดแทน
    ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการเวนคืน
    อสังหาริมทรัพย์

 Tel: +66(0)75 612259, +66(0)75 620250 Fax: +66(0)75 620249 Email: sutinlaw@hotmail.com or sutinlaw@yahoo.com
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | อสังหาริมทรัพย์ | บทความ-กฎหมาย | เว็บลิงค์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | รับสมัครงาน
สำนักงานทนายความสุทินและเพื่อน © 2009 All Rights Reserved. Web Design by Ns Design Web